• 7 december 2016
  • De provincie Limburg ondersteunt het driejarig programma ‘Programmeren en Coderen in de klas’ met een subsidie van 412.000 euro. Zeven schoolbesturen in het PO en twee in het VO doen mee, zodat voor minimaal 100 scholen, 760 leerkrachten en maar liefst 14.500 leerlingen het vak programmeren onderdeel wordt van het lespakket briefkopf herunterladen.

    De scholen in Zuid-Limburg werken hiervoor samen met andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Dit samenwerkingsproject sluit naadloos aan met het Techniekplan Limburg en de wens om onderwijs en arbeidsmarkt beter te laten aansluiten herunterladen. Het uiteindelijk doel is voldoende en goed gekwalificeerd personeel voor de Limburgse kenniseconomie.

    Zowel de landelijke PO-raad als Kennisnet, een onafhankelijk landelijk platform voor Onderwijs en ICT, onderstrepen het belang van de leerlijn programmeren firefoxen — gratis webbrowser — mozilla. Hierbij komen ook andere 21eeuwse vaardigheden aan de orde zoals creatief denken en handelen, ICT-basisvaardigheden, kritisch denken, mediawijsheid, probleemoplossend denken en handelen zijn vaardigheden die hieraan relateren download minecraft for pc for free.

    Het driejarig programma ‘Programmeren en Coderen in de klas’ wil kinderen zo vroeg mogelijk op een laagdrempelige manier in aanraking brengen met programmeren herunterladen. Dit project maakt onderdeel uit van brede programma’s Wetenschap en Technologie om de experimenterende leerhouding van jonge kinderen te stimuleren how can I download bluetooth. Deze programma’s worden mede gefinancierd vanuit de Provincie Limburg in het kader van het Techniekplan Limburg en vanuit het Platform Betatechniek in het kader van het Landelijke Techniekpact Download word office 2016 for free. Het Limburgse bedrijfsleven biedt een ideale  contextrijke leeromgeving en praktijkleerplaats. Praktijkopdrachten, stageplekken voor zowel leerlingen als docenten en gastlessen zijn zeer belangrijk te leren programmeren hotstar.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75